SERVEICE

การบริการของเรา

ดำเนินการติดตั้งระบบและทำการทดสอบระบบ พร้อมให้คำปรึกษาจนสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และเรายังมีทีมงานที่คอยให้คำปรึกษาด้านปัญหาการใช้งานให้กับลูกค้าตลอดเวลาทำการ

image01

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

 • 1. บริษัทฯ จะดำเนินการฝึกอบรมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในระบบต่าง ๆ
 • 2. บริษัทฯ จะแจ้งตารางการฝึกอบรมให้ทราบอีกครั้งเมื่อทำการติดตั้งระบบแล้วเสร็จ
 • 3. บริษัทฯ จะดำเนินการฝึกอบรมอาจารย์และเจ้าหน้าที่พร้อมกันทั้งหมดตามตารางที่แจ้ง
 • 4. การฝึกอบรมการใช้ระบบข้างต้น โรงเรียนเป็นผู้จัดสถานที่ในการฝึกอบรม โดยใช้วิทยากรของบริษัทและเป็นการบริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • This counterfeit watch online store has just about luxury omega fake watches you could wish for.

  replique sacs de luxe UK Swiss movement replica watches at affordable prices can be find from this website.

เงื่อนไขการรับประกัน

 • 1. บริษัทฯรับประกันคุณภาพสินค้า MAS School (Software) เป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือ 1 ปีนับจากวันติดตั้ง
 • 2. Upgrade Version ทุก 6 เดือนหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่มาจากหน่วยงานของรัฐ
 • 3. ได้รับการฝึกอบรมการใช้งาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งาน
 • 4. ในกรณีที่หมดระยะเวลาประกัน บริษัทฯ มีการให้บริการเป็นรายปี คิดค่าบริการ 10% ของราคาขายก่อนหักส่วนลด ( แต่จะต้องไม่ต่ำกว่า 1,500.00 บาทต่อเดือน ) โดยที่บริษัทฯ จะเสนอราคาค่าบริการให้ทราบก่อนทุกครั้ง และชำระเงิน 2 ครั้งใน 1 ปีการศึกษา
 • 5. ในกรณีลูกค้าตกลงซื้อบริการเป็นรายปี สิทธิโดยอัตโนมัติที่ลูกค้าได้รับคือ ได้รับ Software Update ตลอดระยะเวลาประกัน พร้อมการแนะนำระบบและตอบปัญหาการใช้งาน The UK breitling copy watches for men and women with both low price and high quality are worth having.

  golden goose imitacion Wish you find best copy breitling watches online.

การบริการ - Support

 • 1. บริษัทฯ จะดำเนินการติดตั้งระบบและทำการทดสอบระบบ จนสามารถใช้งานได้สมบูรณ์
 • 2. บริษัทฯ จะให้คำแนะนำ วิธีการ และการจัดเตรียมข้อมูล เพื่อให้การใช้งานสามารถดำเนินการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเต็มประสิทธิภาพตามคุณสมบัติของแต่ละระบบ
 • 3. บริษัทฯ จะให้คำปรึกษาด้านปัญหาการใช้งานให้กับลูกค้าตลอดเวลาทำการ โดยสามารถใช้บริการได้ทาง โทรศัพท์ โทรสาร E-Mail และ MSN
 • 4. ในกรณีที่โปรแกรมมีปัญหาการใช้งาน บริษัทฯ จะดำเนินการให้ทันทีเมื่อได้รับแจ้ง
 • 5. ในกรณีที่โรงเรียนต้องการให้บริษัทฯ ทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติม นอกเหนือจากระบบที่เสนอ บริษัทฯจะพิจารณาและแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบก่อนดำเนินการแก้ไขทุกครั้ง ถ้าหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น
 • 6. กรณีที่ต้องการให้จัดทำ HOME PAGE พร้อมการนำเสนอข้อมูลที่ต้องการ บริษัทฯ จะพิจารณาและแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบก่อนทุกครั้ง
 • 7. กรณีการป้องกันระบบข้อมูลของโรงเรียนเกิดการเสียหาย โรงเรียนจะต้องจัดหาอุปกรณ์สำหรับสำรองข้อมูล (Backup) ไว้ หากเกิดระบบข้อมูลเสียหาย บริษัทฯ สามารถนำข้อมูลสำรองที่โรงเรียนทำไว้ ติดตั้งในระบบให้ได้
 • 8. ระบบข้อมูลของระบบ MAS School สามารถดึงออกมาจากระบบในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลชนิดต่างๆ ตามระบบมาตรฐานของ ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows เพื่อนำไปใช้งานกับระบบอื่นๆ ได้โดยง่ายจาก เมนูในระบบ Cheap and quality, replica watches for sale online with best movements are suited for men and women.

  replique montre Buy rolex copy watches sales with high quality on sale.