https://www.iconfinder.com/kerismaker
เติมเงินออนไลน์ 16.00 - 08.00 น.เงินจะเข้าบัตรนักเรียนหลัง 08.00น. หากเติมเงินตั้งแต่ 08.00น.-16.00น.ในวันนี้ เงินจะเข้าบัตรนักเรียนหลัง 16.00น.ในวันนี้ นักเรียนจะสามารถซื้อสินค้าได้ในเช้าวันถัดไปหากเติมในช่วงเวลา 08.00 - 16.00 น.ของวันนี้