โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

THE HOLY INFANT JESUS ROT-ET SCHOOL
ประกาศ

ประกาศผลการเรียนในวันที่ 14 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป กรณี นักเรียนติด ร และ ติด 0 ให้ติดต่อครูผู้สอนในวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป กรณี ไม่แสดงผลคะแนนให้ติดต่อสำนักบริหาร