โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

THE HOLY INFANT JESUS ROT-ET SCHOOL
ประกาศ

****ประกาศผลการเรียนในวันที่ 17 มีนาคม 2566*** โรงเรียนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566