โรงเรียนวัฒนานุศาสน์

WATTANANUSAS SCHOOL
ประกาศ

ทุกระดับชั้นที่มีผลการเรียนเป็น มก. คือ ไม่คิดน้ำหนักหน่วยกิต หมายเหตุ : 1. ผู้ปกครองที่มีความประสงค์ขอรับสมุดรายงานผลการเรียน สามารถติดต่อรับได้ที่คุณครูประจำชั้น