เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
   หน้าแรก   
|
   ติดต่อฝ่ายขาย-MSN Online   
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
ซอฟท์แวร์ (Software)
 
• ระบบควบคุม
• งานข้อมูลนักเรียน
• งานทะเบียน
• ระบบงานวิชาการ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานบัญชีและการเงิน
• งานบุคลากรและเงินเดือน
• งานปกครอง
• งานธุรการสารบรรณ
• งานงบประมาณ
• งานบัญชีทรัพย์สิน
• งานจัดซื้อ
• งานคูปองอาหาร
• งานห้องพยาบาล
• งานบริการรถรับ-ส่งนักเรียน
• งานห้องสมุด
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
 
• แบบสายคล้องบัตร
• เครื่องอ่านFinger (CM 5000)
• เครื่องอ่านบาร์โค้ดห้องสมุด
• เครื่องพิมพ์บัตร (Evolis)
• เครื่องอ่านบัตร Proximity
• ตู้ลงเวลา(บุคลากรและนักเรียน)
เอกสารแนะนำ & ดาวน์โหลด
 
• เอกสารแนะนำระบบ
• โปรแกรมใช้งานอื่นๆ
• ตัวอย่างตู้ Touchscreen
• คู่มือติดตั้งโปรแกรมต่างๆ
โรงเรียนที่ใช้ระบบของเรา
 
• ภาคเหนือ
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• ภาคตะวันออก
• ภาคตะวันตก
• ภาคใต้
• ภาคกลาง
สิ่งที่ได้รับจากระบบ MAS
 
• ประโยชน์ที่ได้รับ
• คุณสมบัติโดยทั่วไป
บริการหลังการติดตั้งระบบ
 
• การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
• เงื่อนไขการรับประกัน
• การบริการ - Support
 Update MAS
 ติดต่อสอบถาม (E-mail)
 ดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งาน
 ที่อยู่และแผนที่บริษัท
 ซอฟท์แวร์ (Software)ย้อนกลับ 


คลิ๊ก..ดูตัวอย่าง
 
งานวัดผลและแสดงผลการเรียน
(งานบันทึกผลการเรียน วัดผลและแสดงผลการเรียน)

     รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้

     1. บันทึกคะแนนรายวิชา/กิจกรรม ชุมนุมต่างๆ , ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง , คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ และข้อเสนอแนะ คุณลักษณะพิเศษ โดยสามารถกำหนดช่วงเวลาในการเข้าไปบันทึกคะแนนได้
     2. ใบแสดงผลการเรียนของนักเรียน แบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษรายบุคคล
     3. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( ปพ. 5 )
     4. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( ปพ. 4 ) และการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ รายวิชา รายบุคคล
     5. รายงานเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนตามกลุ่มสาระ
     6. รายงานประเมินผลการเรียน และรายงานวิเคราะห์ต่างๆ ตามคะแนนสอบประจำวิชา ตามห้อง ตามชั้น
     7. รายงานแสดงสถิติคะแนนต่ำสุด/สูงสุด/เฉลี่ย ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามช่วงชั้น และตามชั้นห้อง พร้อมกราฟ
     8. รายงานสถิติคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ตามช่วงชั้น และตามชั้นห้อง พร้อมกราฟ
     9. รายงานประวัติผลการเรียนเฉลี่ย สะสม คะแนนรวม ตามกลุ่มสาระและระดับชั้น
     10. รายงานผลสอบประจำภาคเรียน และประจำปีการศึกษา
     11. รายงานผลสัมฤทธิ์ตามวิชา ตามแผนการเรียน
     12. รายงานผลนักเรียนสอบไม่ผ่าน ซ่อม/แก้ตัว และบัตรลงทะเบียนข้อสอบซ่อม / แก้ตัว
     13. รายงานบันทึกผลการเรียนไม่สมบูรณ์ สำหรับตรวจสอบครูบันทึกคะแนน
     14. ลงทะเบียนซ่อม/แก้ตัว บันทึกคะแนนซ่อม / แก้ตัว
     15. บันทึกผลแก้ตัว ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายบุคคลได้
     16. เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ระบบจะทำการโอนระเบียนของภาคเรียนนั้นๆ ไปยังระเบียนสะสมให้อัตโนมัติ
     17. สามารถกำหนดเงื่อนไขการบันทึกคะแนน การคิดผลการเรียนเฉลี่ย และการแสดงผลการเรียนได้หลายรูปแบบตามต้องการ

Copyright © 2006 Computer Software Consulting Ltd. All rights reserved. Tel : 0-2373-0721-2 Fax : 0-2373-8380