เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
   หน้าแรก   
|
   ติดต่อฝ่ายขาย-MSN Online   
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
ซอฟท์แวร์ (Software)
 
• ระบบควบคุม
• งานข้อมูลนักเรียน
• งานทะเบียน
• ระบบงานวิชาการ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานบัญชีและการเงิน
• งานบุคลากรและเงินเดือน
• งานปกครอง
• งานธุรการสารบรรณ
• งานงบประมาณ
• งานบัญชีทรัพย์สิน
• งานจัดซื้อ
• งานคูปองอาหาร
• งานห้องพยาบาล
• งานบริการรถรับ-ส่งนักเรียน
• งานห้องสมุด
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
 
• แบบสายคล้องบัตร
• เครื่องอ่านFinger (CM 5000)
• เครื่องอ่านบาร์โค้ดห้องสมุด
• เครื่องพิมพ์บัตร (Evolis)
• เครื่องอ่านบัตร Proximity
• ตู้ลงเวลา(บุคลากรและนักเรียน)
เอกสารแนะนำ & ดาวน์โหลด
 
• เอกสารแนะนำระบบ
• โปรแกรมใช้งานอื่นๆ
• ตัวอย่างตู้ Touchscreen
• คู่มือติดตั้งโปรแกรมต่างๆ
โรงเรียนที่ใช้ระบบของเรา
 
• ภาคเหนือ
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• ภาคตะวันออก
• ภาคตะวันตก
• ภาคใต้
• ภาคกลาง
สิ่งที่ได้รับจากระบบ MAS
 
• ประโยชน์ที่ได้รับ
• คุณสมบัติโดยทั่วไป
บริการหลังการติดตั้งระบบ
 
• การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
• เงื่อนไขการรับประกัน
• การบริการ - Support
 Update MAS
 ติดต่อสอบถาม (E-mail)
 ดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งาน
 ที่อยู่และแผนที่บริษัท
 ซอฟท์แวร์ (Software)ย้อนกลับ 
  หน้า  หน้าละ    
งานห้องสมุด
     (งานบริหารและให้บริการห้องสมุด)

     รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้

     1. สามารถบันทึรายการข้อมูลหนังสือ และจัดทำทะเบียนหนังสือได้พร้อมกัน
     2. ระบบจะจัดทำ บาร์โค๊ดสำหรับติดหนังสือที่ลงทะเบียนให้อัตโนมัติ
     3. สามารถพิมพ์รายงาน ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เพื่อใช้ใ...
งานข้อมูลนักเรียน
(งานข้อมูลนักเรียน ประวัติ และสถิติ)

รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้

     1. บันทึก/แสดงข้อมูลนักเรียน
     2. ค้นหาข้อมูลนักเรียน
     3. บันทึกข้อมูลรับสมัครนักเรียนใหม่
     4. พิมพ์รายชื่อนักเรียน ในรูปแบบต่าง ๆ
     5. พิมพ์ทะเบียนประวัตินักเรียน หรือพิมพ์ชื่...
งานทะเบียนผลการเรียน
(งานทะเบียนผลการเรียน ใบรับรองนักเรียน และใบรับรองผลการเรียน, ปพ.1)

     รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้

     1.     บันทึกข้อมูลรายการเทียบโอน
     2.     พิมพ์รายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
     3.     พิมพ์ใบรับรองแสดงผลการเรียน และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
     4.     พิมพ์ใบวุฒิบัตร , เกียรติบัตร และปร...
ระบบงานวิชาการและหลักสูตร
(รหัสวิชา แผนการเรียน คะแนน และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง )

     รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้


     1. กำหนดรหัสวิชาหลัก วิชาย่อยพร้อมกับรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อวิชา คาบการเรียน และหน่วยกิต
     2. กำหนดแผนการเรียน/หลักสูตร ในแต่ละชั้น แต่ละภาคการศึกษาที่มีการเปิดการเร...
งานวัดผลและแสดงผลการเรียน
(งานบันทึกผลการเรียน วัดผลและแสดงผลการเรียน)

     รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้

     1. บันทึกคะแนนรายวิชา/กิจกรรม ชุมนุมต่างๆ , ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง , คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ และข้อเสนอแนะ คุณลักษณะพิเศษ โดยส...
งานบัญชีและการเงิน
(งานค่าธรรมเนียม การเงิน และบัญชี)

     รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้

     1. สามารถกำหนดรหัสบัญชี หมวด หมู่บัญชี ได้เองตามต้องการ
     2. สามารถกำหนดค่าธรรมเนียมการเรียน แยกตามปีการศึกษา แต่ละภาคการเรียน แต่ละชั้น แต่ละแผนการเรียน และตามประเภทนักเรียน
     3. สอบถามการชำระค่าธรรมเนีย...
งานบุคลากรและเงินเดือน
(งานบุคลากร สถิติการทำงาน ประวัติการฝึกอบรม และเงินเดือน)

     รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้

     1. บันทึก/แสดงประวัติข้อมูลบุคลากร ( ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของโรงเรียน )
     2. พิมพ์บัญชีรายชื่อบุคลากร ประวัติและข้อมูลสารสนเทศด้านสถิติต่างๆเช่น ระดับการศึกษา อ...
งานปกครอง
(งานปกครอง นักเรียน)

     รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้

     1. บันทึกประวัติการมาเรียนและแสดงรายงานสถิติการมาเรียน มาสาย ลากิจ ลาป่วย หนีเรียน
แยกตามรายบุคคล ห้อง ชั้น และตามประเภท
     2. สามารถใช้งานร่วมกับระบบบัตรนักเรียนเช่นบัตร ระบบ Barcode ระบบ Proximity หรือ ระบ...
งานธุรการสารบรรณ
(งานสารบรรณ หนังสือรับเข้า หนังสือส่งออก)

     รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้

     1. บันทึกรายการรับหนังสือเข้า หนังสือออก หนังสือคำสั่ง และหนังสือทั่วไป
     2. ค้นหารายละเอียดเอกสาร โดยระบุหน่วยงานภายนอก ภายใน แยกตามความสำคัญ สถานภาพเอกสารได้อย่างชัดเจน
     3. แสดงสถานะ การดำเนินงาน...
งานงบประมาณ

(งานบริหารงานงบประมาณโครงงาน โครงการของโรงเรียน)

     รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้

     1. สามารถบันทึกรายละเอียดโครงการ โครงงาน และงบประมาณตั้งรับ ตั้งจ่ายได้ ไม่จำกัดจำนวน
     2. สามารถจัดทำเอกสาร งบประมาณโครงการ โครงงาน จากระบบได้ พร้อมระบบการจัดเก็บแฟ้มเอกสาร
     3. แสดงงบประมาณที่จั...

Copyright © 2006 Computer Software Consulting Ltd. All rights reserved. Tel : 0-2373-0721-2 Fax : 0-2373-8380